کی نرماله کی نیست

84,000 ریال

140,000 ریال

محصول جدید

درون هریک از ما سه نیروی درونی وجو دارد: جسم، ایگو، و روح. این نیرو ها اغلب با یکدیگر در تعارض هستند. خلاصه اینکه، جسم ما می خواهد کاری را انجام دهد که احساس خوبی نسبت به آن دهد.

این مدل تمام شده است